Naslovna  >  HDLU Hrvatsko Drustvo Likovnih Umjetnika/Croatian Association of Artists  >  Janje moje malo, 6. epizoda / HDLU 12/04–06/05
 
Naslovna  >  HDLU Hrvatsk...  >  Janje moje m...

Janje moje malo, 6. epizoda / HDLU 12/04–06/05

12.04.2017.
19:00
-
25.04.2017.
22:00

▼ENG info below▼

"Janje moje malo (Sve što vidimo moglo bi biti i drugačije)"
serija izložbi koje se temelje na kolekciji Kontakt
posvećeno Mladenu Stilinoviću

šesta epizoda / HDLU
12/04/2017 – 06/05/2017

OTVORENJE: srijeda 12/04/2017
Roman Ondak "Otpor"
19h performans Tim Etchells "Work Files (Zagreb)"
19:30h performans Sanja Iveković "Repetetio est Mater"
20h Boris Ondreička/ Ján Zavarský/ Vit Havranek Diskurzivni zaključak o „Bijelom prostoru u bijelom prostoru“ Stana Filka
20:30h performans Slaven Tolj "Bez naziva"

UMJETNICI:
Paweł Althamer, Mária Bartuszová, Pavel Brăila, Geta Brătescu, Boris Cvjetanović, Josef Dabernig, Marijan Detoni, Stanisław Dróżdż, Nika Dubrovsky, Róza El-Hassan, Miklós Erdély, Tim Etchells, VALIE EXPORT, Stano Filko, Heinz Gappmayr, Tomislav Gotovac, Ion Grigorescu, Sanja Iveković, Julije Knifer, Daniel Knorr, Běla Kolářová, Július Koller, Jiří Kovanda, Ivan Kožarić, Edward Krasiński, Paweł Kwiek, Katalin Ladik, Victoria Lomasko, Karel Malich, David Maljković, Dorit Margreiter, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Dóra Maurer, Karel Miler, Jan Mlčoch, Paul Neagu, OHO, Roman Ondak, Boris Ondreička/ Ján Zavarský/ Vit Havranek, Neša Paripović, Cora Pongracz, ... Nedko Solakov, Margherita Spiluttini, Tamás St. Auby, Mladen Stilinoviċ, Sven Stilinović, Petr Štembera, Raša Todosijević, Slaven Tolj, Goran Trbuljak, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Clemens von Wedemeyer, Lois Weinberger, Heimo Zobernig

KUSTOSICE: Što, kako i za koga/WHW u suradnji s Kathrin Rhomberg

VIŠE O IZLOŽBI:
Sažimajući prethodna istraživanja, šesta je epizoda kao finale projekta postavljena u Domu hrvatskih likovnih umjetnika te u dva ključna prostora projekta iz prijašnjih epizoda – stanu Softić i Galeriji Nova. Nakon niza prezentacija raštrkanih diljem grada, izbor HDLU za glavni prostor posljednje epizode je strateški: njegova veličina omogućava uspostavljanje izravnog dijaloga između velikog broja radova iz kolekcije Kontakt, a već i kratak pogled na njegovu povijest baca značajno svjetlo na međupovezanost umjetničkih institucija i društvenih okolnosti. Naposljetku, to je jedna od zgrada s najbogatijom poviješću u Zagrebu.

Izložbene strukture u HDLU osmislio je David Maljković s Anom Bakić. Umjesto da pokušava ublažiti tenzije koje često nastaju između suvremenih umjetničkih djela i okruglog prostora Meštrovićevog paviljona, čija je veličanstvena neoklasicistička arhitektura bila anakrona već u vrijeme izgradnje, Maljković i Bakić odlučili su se izravno suočiti s njegovim preprekama. Na ovoj izložbi, Maljkovićeve metodologije stvaranja efekta otuđenja „neprikladnim“ prostornim odnosima i dislokacijom očekivanja gledatelja vidljive su na samom ulazu u galerijski prsten, gdje impozantna prisutnost velikog neintuitivno postavljenog zida zahtijeva od posjetitelja da odmah „odaberu stranu“ te naglašava nemogućnost lakog poimanja izložbene cjeline. U drugim izložbenim prostorima, radovi su postavljeni na fragmente prethodnih izložbenih struktura koje su srušene, da bi zatim poslužile kao temelj za novu gradnju, preobražene i preobličene, te odaju dojam da je posjetitelj usred procesa raspadanja i gradnje.

Posljednja etapa projekta u Zagrebu ne pokušava razriješiti ili dati odgovore na pitanja postavljena u prethodnim epizodama. Na pročelju, iznad ulaza u zgradu, posjetitelje pozdravlja "Upitnik kulturna situacija (U.F.O.)" Júliusa Kollera, objavljujući otvorenost izložbe za različite interpretacije te njezin naglasak na poetskim propitkivanjima. "Kolači" Mladena Stilinovića stvaraju stazu, ili poziv, za galerije na katu. Praksa stvaranja neočekivanih suprotstavljanja, uvedena u prethodnim epizodama, ovdje se nastavlja, a mnogi radovi izloženi u prethodnim epizodama, poput skulptura Márije Bartuszove ili plave linije Edwarda Krasińskog, ponovno su izloženi, ali u drukčijim konstelacijama. Prenamjena i dehijerarhizacija sadržaja i umjetničkog predmeta metoda je koju su koristili mnogi umjetnici na izložbi, a uzeta je kao jedan od principa čitavog postava – jedna od projekcijskih kutija koje je dizajnirao Josef Dabernig za svoju izložbu u Galeriji Nova u 4. epizodi prenesena je u HDLU te, uz dogovor s umjetnikom, prenamijenjena za prikazivanje radova drugih umjetnika.

Radno vrijeme izložbe:
pon, ut, sri, pet 11 – 20h
četvrtak 11 – 22, besplatan ulaz 18 – 22h
sub i ned 10 – 18h

Realizirano uz pomoć:
Erste Foundation
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba
Foundation for Arts Initiatives
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Zaklada Kultura Nova

U suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb, u sklopu Godine kulture 2017, Hrvatska & Austrija zajedno u kulturi

ilustracija: Julius Koller, Upitnik kulturna situacija, 1992.

▼ENGLISH▼

My sweet little lamb (Everything we see could also be otherwise)
a series of exhibitions based on the Kontakt Art Collection
dedicated to Mladen Stilinović www.kontakt-collection.netwww.whw.hr

sixth episode / HDLU
12/04 – 06/05/2017

OPENING: Wednesday, 12/04/2017
Home of The Croatian Association of Visual Artists; Trg žrtava fašizma 16

performance Roman Ondak Resistance
19h performance Tim Etchells "Work Files (Zagreb)"
19:30h performance Sanja Iveković "Repetetio est Mater"
20h Boris Ondreička/ Ján Zavarský/ Vit Havranek Discoursive conclusion on Stano Filko’s "White Space in a White Space"
20:30h performance Slaven Tolj "Untitled"

Paweł Althamer, Mária Bartuszová, Pavel Brăila, Geta Brătescu, Boris Cvjetanović, Josef Dabernig, Marijan Detoni, Stanisław Dróżdż, Nika Dubrovsky, Róza El-Hassan, Miklós Erdély, Tim Etchells, VALIE EXPORT, Stano Filko, Heinz Gappmayr, Tomislav Gotovac, Ion Grigorescu, Sanja Iveković, Julije Knifer, Daniel Knorr, Běla Kolářová, Július Koller, Jiří Kovanda, Ivan Kožarić, Edward Krasiński, Paweł Kwiek, Katalin Ladik, Victoria Lomasko, Karel Malich, David Maljković, Dorit Margreiter, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Dóra Maurer, Karel Miler, Jan Mlčoch, Paul Neagu, OHO, Roman Ondak, Boris Ondreička/ Ján Zavarský/ Vit Havranek, Neša Paripović, Cora Pongracz, Nedko Solakov, Margherita Spiluttini, Tamás St. Auby, Mladen Stilinoviċ, Sven Stilinović, Petr Štembera, Raša Todosijević, Slaven Tolj, Milica Tomić, Goran Trbuljak, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Clemens von Wedemeyer, Lois Weinberger, Heimo Zobernig

Curated by What, How & for Whom/WHW in collaboration with Kathrin Rhomberg

By summarizing previous investigations, the sixth episode is staged as the project's finale at the Home of the Croatian Association of Artists/HDLU, where incidentally the first WHW exhibition took place in 2000 under the title What, How & for Whom, on the occasion of the 152nd anniversary of the Communist Manifesto, setting the course of all our future activities. The sixth episode also includes the two key project venues for the previous episodes - Apartment Softić and Gallery Nova. After a number of dispersed presentations throughout the city, the choice of HDLU as a main venue for the final episode was strategic: its size enables us to create a direct dialogue among the large number of works from the Kontakt Art Collection, and just a brief glimpse at its history sheds a significant light on the interconnectedness of art institutions and social circumstances. HDLU is, after all, one of the most historically laden buildings in Zagreb.

The exhibition display structures in HDLU were conceptualized by David Maljković and Ana Bakić. Rather than trying to appease the tensions that often form between contemporary artworks and the circular space of the Meštrović Pavilion, whose architecture, in its majestic neo-classicism, was already anachronistic when it was built, they decided to confront its difficulties directly. In this exhibition, Maljković's artistic methodologies of creating an estrangement effect through “unsuitable” spatial constellations and the dislocation of the spectator’s expectations are visible at the very entrance to the Ring Gallery, where the imposing presence of a large counter-intuitively positioned wall requires visitors to immediately “choose a side”, and emphasises the impossibility of easily grasping the exhibition in its totality. In other exhibition areas, works are placed on fragments of earlier exhibition structures that have been torn down and built upon, transfigured and transformed, and there is an impression of being amidst the process of dissolving and rebuilding.

The final stage of the project in Zagreb does not attempt to tie up loose ends or provide answers to questions posed by previous episodes. At the facade, over the entrance to the building, visitors are greeted by Question Mark Cultural Situation (U.F.O.) by Július Koller, announcing the exhibition’s openness to different interpretations, and its accentuation of poetic lines of inquiry. Issues of openness, processuality and the translation of personal ontologies into proposals for collective action are explored at Gallery Bačva in HDLU in the installation White Space in a White Space, developed by Stano Filko with Miloš Laky and Ján Zavarsky, which will be installed during the opening by Boris Ondreička and Ján Zavarsky. The Cakes by Mladen Stilinović creates a trail, or an invitation, to the upper floor galleries. The practice of creating unexpected juxtapositions, introduced in earlier episodes, continues here, and many of the works that were shown previously, such as the sculptures of Mária Bartuszová or the blue line by Edward Krasiński, are exhibited again in different constellations. Repurposing and the dehierarchization of content and of the art object, used as a method by many artists in the exhibition is taken as one of the principles of the set-up as a whole - one of the projection boxes designed by Josef Dabernig for his exhibition at Gallery Nova in the fourth episode is transferred to HDLU and, following discussion with the artist, repurposed for the display of works by other artists.

Working hours:
HDLU
Monday, Tuesday, Wednesday, Friday 11 – 20h
Thursday 11 – 22h (18 - 22h free entry)
Saturday, Sunday 10 – 18h

Project supported by
Austrian Cultural Forum Zagreb
ERSTE Foundation
Kultura Nova Foundation
Ministry of Culture of the Republic of Croatia
Office of Culture, Education and Sport of the City of Zagreb

In collaboration with the Austrian Cultural Forum Zagreb, as part of the Year of Culture 2017, Croatia & Austria Together in Culture.

Illustration: Question Mark Cultural Situation (U.F.O.) by Július Koller
  Prikaži više Prikaži manje

184 dolazaka
Podijeli događaj:    
Mjesto održavanja:

Slični događaji

© 2017 CDK d.o.o.